Tekst: Sigrun Stefnisdottir

I år gikk Raftostiftelsens menneskerettighetspris til den ugandiske organisasjonen Sexual Minorities Uganda (SMUG). SMUG kjemper mot diskriminering av personer på bakgrunn av dere seksuelle orientering eller kjønnsidentitet.

Raftostiftelsen forklarte at de valgte SMUG på grunn av deres arbeid for at grunnleggende menneskerettigheter skal gjelde for alle. Den vanskelige situasjonen for homofile i Uganda har fått mye oppmerksomhet i internasjonal media de siste årene, spesielt etter fremleggelsen av anti-homolovforslaget i 2009. Ugandas homomotstandere mener at homofile ikke kan regnes som likeverdig «brukere» av menneskerettighetene. De legitimerer denne påstanden ved å si at homoseksuell praksis er kriminelt, unaturlig og i strid med samfunnets religiøse og kulturelle normer. I lovverket er den homoseksuelle handlingen ulovlig, det vil si at det i teorien ikke er kriminelt å identifisere seg selv som homofil. Men i praksis skilles personen sjelden fra handlingen. Den homofile oppfattes og behandles som en kriminell, og diskrimineres blant annet i helse- og jobbsammenheng. I tillegg assosieres ofte den homoseksuelle med annen kriminalitet, slik som seksuelle overgrep av mindreårige.

Når Ugandas homofile frarøves de grunnleggende menneskerettighetene, får de ofte fortalt at homoseksualitet er «against nature» – at det er i strid med hva regnes som naturlig. I denne artikkelen skal vi se nærmere på nettopp denne påstanden: hva er den historiske bakgrunnen til formuleringen «against nature» og hvorfor er det et så effektivt argument mot menneskerettslig beskyttelse av homoseksuelle?

RELIGION I UGANDA

Store deler av Ugandas befolkning har en religiøs tilhørighet. Statistikk fra 2002 forteller at 84 prosent av befolkningen er kristne, 12 prosent muslimer og 4 prosent tilhører andre religioner eller ingen religion. De fleste kristne er medlemmer i enten den anglikanske (36%), eller den katolske kirken (42%). 4,6 prosent tilhører pinsekirkene (CIA, 2011). Religion er et viktig aspekt både i det private og offentlige. Religiøse ledere er generelt sett høyt ansett i samfunnet, og de er aktive deltakere i det kulturelle og politiske liv Uganda. Debatten om homoseksualitet i Uganda er sterkt preget av religiøse stemmer, der de fleste er enige i at homoseksuell praksis ikke kan tolereres.

ANTI-HOMO LOVEN: ARVEN FRA KOLONITIDEN

Høsten 2009 la politiker David Bahati frem den omstridte «anti-homoloven» i Uganda. Lovforslaget foreslår blant annet livstid i fengsel som minimumstraff og dødsstraff for «aggravated homosexuality» (Bahati, 2009). I Uganda er sex mellom personer av samme kjønn allerede straffbart. Loven som forbyr homoseksuell praksis blir ofte beskrevet som en «sovende» lov, siden få faktisk blir dømt. Det nye lovforslaget mot homoseksualitet har enda ikke blitt vedtatt, men debatten den har skapt har forverret situasjonen for Ugandas lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. I Uganda får anti-homoloven sterk støtte fra en rekke politikere og religiøse ledere. Media har også spilt en viktig rolle. Det toppet seg høsten 2010 da tabloidavisen Rolling Stone i Uganda publiserte navn og bilder av angivelige homoseksuelle personer, under overskriften «Hang them» (BBC, 2010c). Generelt så har den økte politiseringen av temaet ført til mer utbredt bruk av vold, trusler og trakassering av homofile i Uganda.

Den ugandiske straffeloven mot homoseksuell praksis har bakgrunn i de såkalte sodomilovene som britene innførte i kolonitiden. Sodomilovene hadde bakgrunn i kristen teologi som sier at seksuell tilfredsstillelse i seg selv er unaturlig, og kun akseptabelt hvis det kan føre til forplantning. Britene implementerte den første sodomilovgivningen i India i 1860: «Whoever voluntarily has carnal intercourse against the order of nature with any man, woman or animal shall be punished with imprisonment for life». De fleste britiske koloniene fikk straffelover mot likekjønnet sex, med utgangspunkt i den indiske lovformuleringen. I teorien kan sitatet «against the order of nature» gis et bredt spekter av tolkninger. Formuleringen åpner for at alle former for sex som ikke faller inn under heteroseksuell vaginal sex tolkes som straffbar. Men i praksis har sodomilovgivningen blitt mest brukt til å dømme menn som har sex med andre menn (HRW, 2008).

NATURLIG vs. UNATURLIG

Erkebiskopen i den anglikanske kirken i Uganda har uttalt i ugandiske medier: «Homosexuals are agitating that it is a human right. But how can it be a human right for a man to sleep with another man or a woman to marry a woman? What we need is to wake up and protect our church and children against this practice». Videre sa erkebiskopen at Gud skapte mann og kvinne slik at de kunne føre generasjonene videre: «So where do the homosexuals want to get their children?» (Ahimbisibwe, 2008).

Erkebiskopens argumentasjon har vi hørt før: mann og kvinne hører sammen fordi de kan lage barn og sikre menneskehetens eksistens. I kristen teologi er den heteroseksuelle unionen sentral og knyttes til ideen om en naturlig, guddommelig orden. En trenger bare å gå til de første linjene i Det gamle testamentet for å finne en idealisering av fruktbarheten: «Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem. Gud velsignet dem og sa til dem: ‘Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg den under dere’» (1. Mosebok, 1. kapittel, vers 27-28)

Heteroseksualitet regnes som den naturlige rammen for seksuelle relasjoner, der forplantning er målet. I Paulus’ brev til Romerne i Det nye testamentet beskrives homoseksuell praksis som umoralsk og ugudelig:

Derfor overga Gud dem til urenhet, så de fulgte sitt hjertes lyster og vanæret kroppen sin med hverandre.  De byttet ut Guds sannhet med løgn og tilba og dyrket det skapte istedenfor Skaperen, han som er velsignet i evighet. Amen. Derfor overga Gud dem til skammelige lidenskaper. Kvinnene deres byttet ut det naturlige samliv med det unaturlige. På samme måte sluttet mennene å ha naturlig samliv med kvinner og brant i begjær etter hverandre. Menn drev utukt med menn, og de måtte selv ta straffen for sin villfarelse.

De brydde seg ikke om å kjenne Gud, derfor overga Gud dem til en sviktende dømmekraft, så de gjør slikt som ikke sømmer seg.  De er fulle av all slags urett, umoral, grådighet og ondskap, fulle av misunnelse, mordlyst, strid, svik og falskhet. De farer med sladder og baktalelse, hater Gud, bruker vold, er overmodige og brautende, de pønsker ut ondskap og er ulydige mot foreldrene, de er uforstandige, upålitelige, ukjærlige og ubarmhjertige (Det Nye Testamentet, Paulus brev til Romerne, 1. kapittel,vers 24-31).

Ved ugudelighet, i følge Paulus, overgir Gud menneskene til «skammelige lidenskaper», der kvinnene «byttet ut det naturlige samliv med det unaturlige» og mennene «brant i begjær etter hverandre». I følge Paulus er det er altså i Guds fravær at likekjønnstiltrekning oppstår. Med andre ord, når menneskene vender seg vekk i fra guddommen er likekjønnsbegjær straffen Gud påfører dem for sin ugudelighet.

Videre knytter Paulus homoseksuell praksis med alle slags menneskelige synder. Med det ene følger det andre, de er skyldig i «misunnelse, mordlyst, strid, svik og falskhet» og er blant annet voldelige, ondskapsfulle, ukjærlige. I korte trekk, enhver rett og moralsk impuls forsvinner når den homoseksuelle tiltrekningen tar overhånd, og der homoseksuell synd fører til alle andre synder.

I følge Paulus er homoseksuell praksis unaturlig, der de syndige har forlatt de naturlige seksuelle rollene mellom mann og kvinne. Paulus mener også, i tråd med den jødiske tradisjonen, at Gud etablerte universets orden ved skaperverket. Paulus mener derfor at homoseksuell praksis en fornærmelse overfor universets guddommelige orden

Dualismen naturlig/unaturlig har også en eldre historie som går tilbake til før-kristen filosofi – til romernes og grekernes tolkninger av seksualmoral. I antikken var verken romerne eller grekerne så opptatt av å definere om homoseksualitet var rett eller galt. Det viktige var å velge sexpartner i tråd med de sosiale rollene en hadde ellers i samfunnet. Den aktive, penetrerte parten måtte være av høyere sosial rang, mens den passive parten skulle befinne seg lavere i det sosiale hierarkiet. Sex mellom likestilte partnere var derfor ikke ideelt, mens sex mellom menn var ok så lenge der var et misforhold i statusen mellom dem – for eksempel en eldre med en yngre partner (Endsjø, 2009).

Med den filosofiske retningen stoisismen fikk vi en ny måte å reflektere om det naturlige og unaturlige. Her smeltet en naturlovetikk sammen med den guddommelige orden. Å leve i tråd med naturen handlet for stoikerne om fornuft, det rasjonelle. Seksualitet og begjær ble forbundet med det irrasjonelle, og meningen med seksuelle relasjoner ble derfor knyttet til forplantning. For stoikerne var målet å oppnå tilstand av ro, gjennom å motstå nytelse, begjær, følelser og lignende (Revol, 2008).

Stoisismen hadde sterk innflytelse på kirkefedrene, blant andre Thomas Aquinas (1224/25-1274). Aquinas var opptatt av på sammenfallet mellom Guds lov og den rasjonelle naturloven. I tråd med denne tankegangen er homoseksualitet i strid med den rasjonelle naturloven, fordi sex mellom to av samme kjønn ikke kan føre til forplantning. Samtidig vil det stride med en guddommelig lov eller orden, siden denne, i følge Aquinas, går hånd i hånd med naturloven. (Revol, 2008).

DET NATURLIGE, MENNESKELIGE OG MENNESKERETTIGHETENE

Vi har sett litt på den historiske og religiøse bakgrunnen til begrepet om det unaturlige. Men hvilke utslag har en slik formulering for Ugandas homofile?

I Ugandas homomotstand står «vern om familieverdier» og å bevare samfunnets «gode moral» sentralt. Homoseksualitet oppfattes som en trussel til den tradisjonelle kjernefamilien, der frykten for at homofile skal «omvende» unge gutter til homoseksualitet er en utbredt oppfatning. Ugandas minister for etikk og integrering har uttalt at homoseksualitet bryter med tre lover: «the law of God, the law of nature, and the law of the land» (sitert i HRW, 2007b). Sitatet oppsummerer argumentasjonen som brukes mot homoseksualitet. Den homoseksuelle ekskluderes fra tre viktige sfærer. De utestenges fra den religiøse sfæren, de regnes ikke som verdige borgere av nasjonen og deres seksualitet faller utenfor hva som oppfattes som naturlig for mennesket – de ekskluderes fra den menneskelig sfære. En slik umenneskeliggjøring forsterker assosiasjonen av den homofile som umoralsk, kriminell og farlig, og legitimerer menneskerettighetsbrudd mot denne gruppen. Deres «umoral» har blitt sammenlignet med dyrs, der det mest kjente sitatet er ved Zimbabwes president Mugabe: «If dogs and pigs don’t do it, why must human beings? Can human beings be human beings if they do worse than pigs?» (sitat hentet fra Hoad, 2007, s. xi).

Denne typen holdninger til homoseksualitet har stigmatiserende konsekvenser for den homofile i Uganda, og fører til brudd på grunnleggende menneskerettigheter. Et eksempel er hvordan homofile blir møtt av helsevesenet i Uganda, spesielt de som er rammet av HIV/AIDS. Istedetfor objektiv veiledning blir den homofile ofte møtt med bibelhenvisninger og hånliggjøring. Dette fører til at mange lar vær å søke hjelp. Generelt ekskluderes homofile fra HIV/AIDS-programmer i Uganda. Martin Ssempa, den beryktede homofiendtlige pastoren i Uganda, mener at «Homosexuals should absolutely not be included in Uganda’s HIV/AIDS framework. It is a crime, and when you are trying to stamp out a crime you don’t include it in your programmes» (HRW, 2007b).

En umenneskeliggjøring av homofile ved å beskrive dere seksualitet som unaturlig, har en menneskerettslig betydning. Jeg lar et sitat ved den tidligere lederen i Sexual Minorities Uganda avslutte artikkelen:

«Lack of security, arbitrary arrests and detentions, violence, and killings of LGBT people have become the order of the day in Africa. Nothing can change as long as LGBT people live in fear for their safety when they claim their basic human rights» (Victor Mukasa sitert i HRW, 2009).

LITTERATUR

Ahimbisibwe, Chris (2008) Gays want to kill me, says Orombi. New Vision, 09.07.08 [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.newvision.co.ug/D/8/12/638231> [Nedlastet 23.06.2010].

Bahati, Hon David (2009). The Anti-Homosexuality Bill 2009: Memorandum Uganda [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://wthrockmorton.com/wp-content/uploads/2009/10/anti-homosexuality-bill-2009.pdf>

BBC News (22.10.2010c) Attacks reported on Ugandans newspaper ‘outed’ as gay [Internett]. Tilgjengelig fra:< http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-11608241>

CIA – Central Intelligence Agency (2011) The World Factbook: Uganda (People) [Internett]. Tilgjengelig fra: <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ug.html>

Endsjø, Dag Øistein (2009) Sex og Religion: Fra jomfruball til hellig homosex. Oslo, Universitetsforlaget.

Fone, Byrne (2000) Homophobia: A History. New York, Picador.

Hoad, Neville (2007) African Intimacies: Race, homosexuality and globalization. Minnesota, University of Minnesota Press.

HRW (2009) UN: Landmark Meeting Denounces Rights Abuses Based on Sexual Orientation, Gender Identity [Internett]. Tilgjengelig fra:

<http://www.hrw.org/news/2009/12/11/un-landmark-meeting-denounces-rights-abuses-based-sexual-orientation-gender-identity>

HRW (2008) This Alien Legacy: The Origins of ”Sodomy” Laws in British Colonialism. Rapport [Internett]. Tilgjengelig fra: < http://www.hrw.org/en/reports/2008/12/17/alien-legacy>

HRW (2007b) Letter to US Global AIDS Coordinator about “Abstinence-Only” Funding and Homophobia in Uganda [Internett]. Tilgjengelig fra: <http://www.hrw.org/en/news/2007/10/10/letter-us-global-aids-coordinator-about-abstinence-only-funding-and-homophobia-ugand>

Revol, Thierry (2008) Against Nature. I: Tin, Louis-Georges. red. Dictionary of Homophobia: A Global History of Gay and Lesbian Experience. Vancouver, Arsenal Pulp Press, s. 44-45.

Foto: Liv-Randi Lind and Oddmund Lunde (Raftostiftelsen) Raftoprisvinner 2011, Sexual Minorities Uganda (SMUG), representert ved Frank Mugisha (til høyre). Her under fakkeltoget etter prisseremonien i Bergen 6. november i år.

Share This