Tekst: Sigrun Stefnisdottir, religionsviter med bakgrunn i SAIH.

I juni går FNs konferanse for miljø og utvikling, Rio+20 av stabelen. Møtet som skal omhandle bærekraftig uvikling, bør også få  likestilling og kvinners deltakelse i beslutningsorganer med på sakslisten.

Årets store FN-begivenhet er konferansen Rio+20, som finner sted i Rio de Janeiro i juni. Det er 20 år siden forrige FN konferanse om miljø og utvikling ble arrangert, den gang også i Rio. På årets toppmøte skal det vurderes hva som har blitt oppnådd innen bærekraftig utvikling de siste to tiårene og hva som fortsatt gjenstår.

Rurale kvinners deltakelse er i følge FNs kvinnekommisjon avgjørende for å skape bærekraftig utvikling.  Dette gjelder spesielt kvinner i rurale områder som er avhengige av naturressursene, og derfor påvirkes sterkt av klimaendringene. Samtidig nektes kvinner i stor grad å delta i bevaringen og forvaltningen av naturen. Fattige kvinne lider mest under klimaendringene, siden det er dem som utfører mesteparten av verdens landbruksarbeid. Det er derfor bare naturlig at det jobbes for likestilling og kvinners deltakelse i beslutningsorganer i forbindelse med Rio+20.

Man kan med sikkerhet si at FNs tusenårsmål ikke blir innfridd innen fristen som er satt i 2015. Debatten om Rio+20 er derfor tett knyttet til spørsmålet om hva som skjer etter 2015. Likestilling og kvinners prioriteringer, der det fortsatt trengs mye arbeid, står sentralt når tusenårsmålene skal revideres. Verdens stater har allerede forpliktet seg til å fremme likestilling ved å slutte seg til Handlingsplanen fra FNs kvinnekonferanse i Beijing i 1995. Forhandlingene fram mot Rio+20 bør derfor nettopp kobles til Handlingsplanen, siden denne gir klare føringer for hvordan mål om likestilling skal nås innenfor en rekke tema knyttet til bærekraftig utvikling.

Hvorfor er et kvinnefokus viktig når vi snakker om utvikling? Hvorfor er det nyttig å se mot kvinners situasjon for blant annet å utrydde fattigdom, bekjempe HIV/AIDS og sikre grunnutdanning for alle?

I følge en FN-rapport fra 2011 lever flere kvinner enn menn i fattigdom i 22 av de 25 landene hvor statistikk på dette finnes. Kvinner topper også statistikken på ulønnet arbeid over hele verden. Over 1 milliard mennesker er ikke sikret mat eller tilgang til nok rent vann. Økende matpriser er videre en stor trussel for de fattige, som bruker det meste av inntekten sin på mat. Fattigdom og matmangel er kvinnespørsmål, fordi kvinner ofte er ansvarlige for å skaffe mat og vann.

Utdanning er avgjørende for å oppnå likestilling og styrke kvinners rettigheter, men fortsatt blir jenter i stor grad ekskludert fra grunnskoler. Fattigdom, tidlig inngåtte ekteskap og diskriminering bidrar til at jenter ofte ikke fullfører verken grunnutdanning eller høyere utdanning. Det viser seg at jenter med utdanning blir gravide senere i livet og får færre barn enn jenter uten utdanning. Dette vil ha innvirkning på mødre- og barnedødelighetsstatistikken. Det er også større sannsynlighet for at mødre som har utdanning sender sine egne barn på skolen. Videre, dersom kvinner får færre barn vil befolkningsveksten reduseres, som er en viktig strategi for bærekraftig utvikling.

Globalt sett har det skjedd stor fremgang på bekjempelsen av hiv/aids. Men i 2009 levde fortsatt 33.3 millioner mennesker med hiv der 53 % av disse var kvinner. Nesten 80 % av disse kvinnene er fra det sørlige Afrika. Det må rettes et større fokus på en rekke kvinnerelaterte områder for å få bukt med spredningen av viruset. Å bekjempe fattigdom og økt mulighet for utdanning står sentralt. Videre vil større kjønnsbalanse være et viktig virkemiddel. Der kvinner har lite autoritet er sjansene større for at de blir smittet av hiv. Mange oppgir at de ikke har makt til å kreve at ektemannen eller andre seksuelle partnere bruker kondom. Å bekjempe vold mot kvinner er også et viktig for å minke spredningen av hiv. Statistikk viser at kvinner som blir fysisk og seksuelt misbrukt har større sjanse for å bli smittet av viruset, sammenlignet med kvinner som ikke blir mishandlet. Videre blir kvinner ofte stigmatisert, truet og verbalt misbrukt fordi de er hiv-smittet.

Det jobbes for at likestilling mellom menn og kvinner skal ha en større tyngde på konferansen i Rio i år, sammenlignet med den i 1992. På et arrangement med en rekke kvinneorganisasjoner som har vært nå i forkant av Rio+20 ble det diskutert konkrete tiltak for å sikre at likestilling og kvinners deltakelse i beslutningstaking blir en realitet. Her ble det blant annet fremmet et forslag om at alle land slutter seg til en målsetting om å ha 50 % kvinner i alle beslutningstagende organer på alle nivå.

Er du interessert i å lese mer om spørsmålene tatt opp her, se FOKUS – Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål – sine nettsider.

Stoff til artikkel er hentet fra følgende nettsider:

http://www.fokuskvinner.no/no/Nyheter/2012/Rurale-kvinneri-frontlinjen-for-en-barekraftig-utvikling-fram-mot-Rio–20/

http://www.fokuskvinner.no/no/Forsiden/Progressoftheworldswomen/Skal-tusenarsmalene-oppnas-ma-kvinners-rettigheter-styrkes/

Foto: UN Women/Ana Lukatela. Bilder er fra en av UN womens workshoper om kjønn og likeverd for ledere av farm kooperativer i Rwanda.

Share This